Sandokan Ryu logo

Sandokan Ryu Ju-Jitsu Wichelen
Clubreglement versie augustus 2020

Download pdfDownload

Inleiding:

 • Ju-Jitsu is meer dan een hobby, het is een voortdurend zoeken, een zoeken naar jezelf, naar een betekenis en soms ook het vinden ervan. 
  En dit is wat binnen Ju-Jitsu het verschil tussen mannen en vrouwen wegneemt: de gedeelde betekenis die men eraan geeft.
 • Elk persoon is verschillend op alle gebieden. 
  Door met verschillende mensen te trainen, krijg je niet alleen een beter zicht op Ju-Jitsu, maar ook op jezelf en anderen. 
  Altijd trainen met dezelfde persoon zou je mogelijkheden en inzicht beperken.
  Een techniek kan je bij de ene persoon perfect uitvoeren, maar je kunt evengoed volledig de mist in gaan bij iemand anders.
  Waarom? Waarom lukt het je bij de ene persoon wel en bij de andere niet?
  Simpel. Omdat niet iedereen hetzelfde is.
  Mensen kunnen verschillen qua bouw, grootte, gewicht, kracht, maar ook zeker qua geslacht.
  Dit is de kunst: je technieken beheersen, jezelf kennen en de anderen kunnen inschatten.
 • Zoals bij vele gevecht- en verdedigingsporten houden wij ons in het Ju-Jitsu ook aan een zekere "etiquette".
  Wanneer je als nieuwe Ju-Jitsuka start zal je merken dat heel wat zaken vrij vanzelfsprekend zijn.
  Het draait in vele gevallen rond respect voor jezelf en de andere Ju-Jitsuka´s.
  Uiteraard is onze stijl al sterk verwesterd, maar de oosterse etiquette blijft steeds gerespecteerd.
  Zeker in een contactsport, zoals het Ju-Jitsu, is de algemene discipline en hygiëne zeer belangrijk.
  Wij staan er dan ook op dat ieder van ons, uit respect voor zichzelf en de anderen, volgende punten nakomt.

Lidmaatschap :

 1. De club heeft als doel elk lid en nieuwkomer, Ju-Jitsu onderricht te verstrekken
  • als kunst van lichaamsbeweging
  • als sport
  • als zelfverdediging
 2. De lesgevers en het bestuur hebben alle recht om leden al dan niet te aanvaarden en/of uit te sluiten.
 3. Een Ju-Jitsu seizoen loopt van 1 januari t.e.m. 31 december. Inschrijven kan elk moment van het jaar.
 4. Elk nieuw lid heeft éénmalig recht op drie(3) gratis proeflessen.
  Indien hij/zij toetreedt tot de club wordt het lidgeld en de verzekering betaald vanaf de 4de les.
  In dezelfde familie krijgt het tweede lid 5€ korting per seizoen, een derde lid 10€.
  Bij aansluiting ontvangt men ook een infobrochure waarin ook dit clubreglement is opgenomen.
 5. De lidgelden worden betaald in 2 keer per seizoen, 1ste keer van 1/1 tot 30/6, 2de keer van 1/7 tot 31/12.  De verzekering word jaarlijks bepaald op datum van inschrijving.  Beide betalingen zijn niet terugvorderbaar.  De trainingen worden 2x per jaar betaald op de vastgelegde periodes en bedragen vastgelegd volgens agenda van de trainingen.
  Dit wordt bepaald door het bestuur.
 6. Bij aansluiting in de loop van het seizoen wordt het volledige bedrag van verzekering betaald, de lidgelden per aangesloten maand tot overgang seizoen..
  De hoofdtrainers bepalen het te betalen verschil bij volgende betaling.
 7. Men kan geen aanspraak maken op de clubverzekering indien de verzekering niet betaald is.
  Proeftrainingen geschieden op eigen verantwoordelijkheid.
 8. Tijdens clubactiviteiten waaraan vrijwilligers (leden) deelnemen geldt de lopende clubverzekering.
 9. Elk lid dient bij elke training in het bezit te zijn van zijn budopas. Op deze budopas staat ook tot wanneer je verzekerd bent, dit moet je ook zelf controleren. Wanneer je op de tatami aan de les deelneemt terwijl je niet verzekerd bent ben je daar zelf verantwoordelijk voor.

Gedragscode:

 1. Bij het betreden of verlaten van de oefenzaal(dojo) wordt er gegroet (door de deelnemers).
 2. Voor de veiligheid van de kinderen, worden zij IN de dojo afgezet én afgehaald.
  Buiten de dojo is de club NIET verantwoordelijk voor eventuele ongelukken/onregelmatigheden.
 3. Ook bij het betreden én verlaten van de tatami(mat) wordt er altijd gegroet.
 4. Ieder beoefenaar dient tijdig op de trainingen te komen. 
  Bij het te laat komen wordt de training pas aangevat en de tatami(mat) pas betreden na toestemming van één van de lesgevers. Hierop wacht men in stilte aan de rand van de tatami(mat). Na toestemming sluit men achter aan.
 5. Tijdens de les verlaat niemand de dojo(oefenzaal) of de tatami (mat) zonder toestemming van één van de lesgevers.
 6. Wie niet tot het einde van de training kan blijven moet de Sensei verwittigen voor de training begint.
 7. Toeschouwers kunnen langs de mat meekijken naar de les op voorwaarde dat ook zij de stilte bewaren en de les in geen geval afleiden.Op de tatami zijn de sensei´s met respect te behandelen, toeschouwers kunnen na de training hun bemerkingen meedelen.
 8. Er wordt niet gegeten, noch gedronken of gerookt tijdens de les, tenzij de lesgever de toelating geeft voor een pauze. Kauwgom is verboden op de tatami !
 9. Voor, tijdens en na de training is er stilte, bij eventuele pauze gedraagt men zich waardig. 
  Het is verboden wanorde te veroorzaken in de dojo en dit onder welke vorm ook.
 10. Voor de training helpt iedereen mee de matten op een ordelijke manier te leggen. 
  Na de training helpt iedereen mee de matten op een ordelijke manier weg te brengen en de dojo in een nette staat achter te laten.
 11. Praat niet en luister zeer aandachtig naar de lesgever wanneer hij een techniek aan het uitleggen is. Vragen stellen kan natuurlijk altijd!
 12. Getoonde technieken kunnen door de lesgever persoonlijk aan een lid verduidelijkt worden tijdens de training. 
  Zowel voor als na de uitleg wordt er gegroet naar de lesgever. 
  Tijdens de lessen wordt aandacht, geduld en zelfdiscipline van de leden gevraagd.
 13. Het omkleden voor en na de training gebeurt in de kleedkamers. 
  Kledij en waardevolle zaken dienen in een sporttas in de zaal geplaatst worden.
 14. De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen.
 15. Diefstal of vandalisme in de club betekent definitieve schorsing van het desbetreffende lid.
 16. Indien er iets gevonden wordt in de dojo of kleedkamer dient dit gemeld te worden aan de lesgever.
 17. Het gebruik van alcoholische drank,dronkenschap zelf, drugs en doping tijdens de training zijn verboden. Indien er tekenen zijn van dronkenschap kan één van de lesgevers het lid (ongeacht de graad) de toegang tot de les ontzeggen.
 18. In de dojo is er geen onderscheid in ras, stand of geslacht.
 19. Alle politieke en godsdienstige bedoelingen en het streven ernaar zijn verboden tijdens alle activiteiten van de club.
 20. Schunnig en seksueel geladen taalgebruik of gedrag is verboden op de tatami, dit om de correcte deontologie in de club blijvend te verzekeren. Een onsportieve agressieve houding tegenover anderen op de tatami wordt ook niet getolereerd en kan leiden tot uitsluiting van de les.
 21. De oefenzaal is geen plaats voor minachting, pesterijen, ruzies, enz... 
  Enkel gezellig en ontspannen trainen met volle aandacht en met respect voor elkaar is gewenst !
 22. Op de tatami zal de orde gehandhaafd worden en zal het lid steeds zijn sensei’s, sempai’s(hoogste gekleurde gordel) én andere leden met respect aanspreken en behandelen!
 23. Leden van de club mogen geen kentekens of stickers op hun GI dragen dan deze die door de club zijn aangeboden of goedgevonden.
 24. Het trainingschema, examen voor hogere graad en alle andere zaken aangaande het beoefenen van Ju-Jitsu vallen onder de bevoegdheid van één van de lesgevers.
 25. De leden doen alles om het imago van Sandokan Ryu hoog te houden. 
  Zowel tijdens het clubgebeuren als erbuiten.
 26. Ju-Jitsu mag enkel gebruikt worden als zelfverdediging en niet om anderen opzettelijk pijn te doen. We mogen het enkel gebruiken als er geen andere mogelijkheid is. 
  Het doel van de training is de geest en het lichaam te verbeteren (geen andere doeleinden!). 
  In de dojo wordt NOOIT gevochten zonder toestemming.
 27. Beschadigingen aan de GI (trainingkostuum) tijdens de les zijn uitzonderlijk mogelijk en kunnen niet verhaald worden op de club, hun leden en/of lesgevers. 
  Zeker wanneer dit voor of na de les gebeurt en/of naast de tatami (mat) ! 
  Dit is voor eigen rekening en dient hersteld te worden door het lid of zijn verantwoordelijke ouder tegen de eerstvolgende les.
 28. Om de gordel en de GI in ordelijke staat te brengen plaatst men zich aan de kant van de tatami, het gezicht naar de buitenzijde van de tatami(mat) gericht.
 29. Enkel een witte GI (vest én broek) is toegelaten voor de leerlingen (witte t.e.m. blauwe gordel). Vanaf bruine gordel mag ook een zwarte GI.
 30. Een wapen (zoals mes, matrak,...) wordt op de tatami enkel aan een ander overhandigt met over elkaar gekruiste voorarmen, het wapen in de hand van de bovenste voorarm en met de veilige kant (bij mes, revolver,...) naar de ontvanger hiervan gericht. Men geeft een lichte groet wanneer men dit overhandigt.
 31. Alhoewel onze leden vrij mogen deelnemen aan trainingen in andere clubs binnen onze    federatie willen wij toch benadrukken dat dit niet ten nadele van de trainingen bij sandokan ryu mag vallen. Voor trainingen in andere clubs buiten de federatie of in clubs die vallen op één van onze eigen lesdagen dient men één van de lesgevers te verwittigen én toestemming te vragen. Dit alles is een vorm van r e s p e c t voor onze club én de lesgevers.

Hygiëne:

 1. Reinheid van lichaam en oefenpak is vereist. Nagels aan handen en voeten dienen kortgeknipt te zijn zodat men zichzelf en/of andere leden niet kwetst. 
  Lange haren dienen bijeengebonden te worden. 
  Handen en voeten dienen steeds gewassen te zijn (hygiëne).
 2. Ringen, horloges, kettingen en eventuele andere sieraden dienen uitgedaan te worden. Piercings, oorringen kunnen eventueel afgeplakt worden.
 3. Tussen de kleedkamers en de tatami mag er niet op de blote voeten gelopen worden.
  Het best is het gebruik van pantoffels.
  Schoenen of kousen mogen niet op de tatami! Behalve dan kousen met antislip speciaal bedoeld voor trainingen op tatami’s.

Lichamelijke en geestelijke conditie:

 1. Een lid dat werkelijk te moe is om mee te trainen zal zich ordelijk op zijn knieën aan de kant van de tatami(mat) plaatsen.
 2. Mogelijke kleine kwetsuren/lichamelijke beperkingen of andere medische redenen die het uitvoeren van een oefening onmogelijk maken dienen voor de training meegedeeld te worden aan de lesgever zodat deze er rekening mee kan houden.
 3. Vooraleer men aan de training deelneemt dienen alle eerdere opgelopen letsels voldoende genezen te zijn.
 4. Letsels, opgelopen buiten het clubgebeuren en die verergeren worden niet door de clubverzekering gedekt (tarten van risico).
 5. Elke ernstige kwetsuur opgelopen tijdens de trainingen, demonstraties of wedstrijden dient binnen de 24 UUR aan de verzekering doorgegeven te zijn met beschrijving, invulformulieren zijn verkrijgbaar bij de lesgevers.

Bestuur:

 1. De zaken van de club worden geregeld door het dagelijks bestuur, bestaande uit:
  • Juan Ponnet - Voorzitter
  • Ivan De Fré - Penningmeester
  • Lien De Braeckeleer - Secretaris
 2. Bij klachten, moeilijkheden of vragen over eender wat moet men zich steeds tot het bestuur wenden.
 3. Er mag geen enkele activiteit onder de naam van de club georganiseerd worden zonder dat het bestuur hiervan op de hoogte is.
 4. Bij overtreding van de regels, opgesteld in het clubreglement, heeft het bestuur het recht om de gepaste acties te ondernemen of een lid te schorsen.
 5. Het reglement kan regelmatig worden geëvalueerd en zo nodig aangepast. 
  Bij wijziging wordt elke lid hiervan op de hoogte gesteld, via de website, waar telkens de laatste nieuwe versie ter beschikking is.
 6. Vertrouwenspersoon is Sensei Juan Ponnet, eveneens behandeld hij de registratie van de Uitpas.
 7. Hoofdlesgever is Sensei Freddy De Bruycker.
   

GDPR: de nieuwe privacywetgeveing sinds 25 mei 2018

 • Uw verstrekte persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de activiteiten met betrekking tot de club en blijven intern.
 • Uw persoonsgegevens worden onder andere ook doorgegeven naar de federatie, verzekering, uitstappen en georganiseerde stage’s.
 • Bij interne of externe communicatie of publiciteit kunnen we naast tekst ook foto’s van trainingen en stages publiceren. Uiteraard zijn dit enkel de foto’s waarbij desbetreffende in een positief daglicht wordt gezet.
 • Indien U de vereniging verlaat heeft u het recht om vergeten te worden. Uw gegevens worden minimaal 5 jaar bewaard, daarna kunnen deze op Uw vraag verwijderd worden.

Slotopmerking:>>Ju-Jitsu is een "contact" sport met de reële kans dat de beoefenaars van gelijk of verschillend geslacht zich in een houding tegenover elkaar kunnen bevinden die door anderen als compromitterend kan beschouwd worden.<<Bij contactsport denkt men spontaan aan sporten waar men elkaar mag aanraken in de sport. Lichamelijk contact is een wezenlijk kenmerk van het Ju-Jitsu.

Maar Ju-Jitsu kent meer vormen van contact.

Men onderscheidt de volgende contactvormen waar men mee te maken heeft.
Deze vormen dienen veel aandacht te krijgen in de Ju-Jitsu lessen:

Lichamelijk contact: contact tussen duo’s, vastpakken, duwen, trekken, tillen, over iemand kruipen, enz...
Sociaal contact: groepgewenning en gewenning aan de medestander in het duospel.
Grondcontact: contact met de mat door het rollen, vallen en kruipen.

Elke vorm van het genoemde contact is van een verschillende vorm, die elk aparte aandacht verdient.
In het Ju-Jitsu is aanraken een wezenlijk kenmerk. De oefening begint en eindigt ermee.
In Ju-Jitsu is er veel sprake van indirect contact omdat men het Ju-Jitsu pak vastheeft.
Een verschil in lichamelijk contact is er ook wanneer men stevig vastpakt of zachtjes.
Als men iemand een hand geeft is er een verschil in contactbeleving met een stevige hand of een slappe hand.
Voor een beginnende Ju-Jitsuka kan dit contact vreemd zijn of zelfs bedreigend overkomen.
De Ju-Jitsu leraar begeleidt dit door zijn opwarming en training erop af te stemmen en te observeren hoe men hiermee omgaat. Sommigen kunnen dit lichamelijke contact vreemd vinden in het begin, anderen vinden dit van zelfsprekend en genieten juist van de uitgevoerde techniek/oefening.

Hoe jonger de Ju-Jitsuka des te minder dit een rol speelt.
Het is belangrijk aandacht te besteden aan de signalen, omdat deze voor iedereen anders kunnen zijn, en deze niet te negeren.
Vooral voor meisjes kan dit een belangrijke reden zijn om niet op Ju-Jitsu in te gaan of ermee te stoppen. Daarom moet men meisjes en jongens van die leeftijd niet dwingen met elkaar te oefenen, maar de keuze laten aan henzelf. Zij moeten zich immers veilig voelen in de Ju-Jitsu les.

Krijgskunsten worden niet gauw geassocieerd met vrouwen.
Bij het inbeelden van een wapendrager zal niemand zich een vrouw voor de geest halen.
Toch is Ju-Jitsu geen kunst die enkel door mannen kan beoefend worden.
Eeuwenoude technieken rijpen mee met de tijd en ook de samenstelling van een club verandert doorheen de jaren.

 Wanneer aangesloten bij Ju Jitsu club Sandokan Ryu Wichelen verklaard elk lid zich automatisch akkoord met dit clubreglement. Bij niet akkoord dient men dit binnen de 7 dagen na het ontvangen hiervan mee te delen aan het bestuur via de gekende kanalen.