Witte gordel wit 6e kyu Rok-Kyu Kimono - white
Gele gordel geel 5e kyu Go-Kyu
Oranje gordel oranje 4e kyu Yon-Kyu of Shi-Kyu
Groene gordel groen 3e kyu San-Kyu
Blauwe gordel blauw 2e kyu Ni-Kyu
Bruine gordel bruin 1e kyu Ichi-Kyu
Zwarte gordel zwart

1e dan
2e dan
3e dan
4e dan
5e dan

Sho-Dan
Ni-Dan
San-Dan
Yon-Dan
Go-Dan
Kimono - black
Rood-Witte gordel rood / wit 6e dan
7e dan
8e dan
Roku-Dan
Shichi-Dan (Nana-Dan)
Hachi-Dan
Rode gordel rood 9e dan
10e dan
Ku-Dan
Ju-Dan / Juichi-Dan