Japans Tellen tot 1000

1 ichi itsj
2 ni nie
3 san san
4 shi / yon shi / yon
5 go goo
6 roku rok
7 shichi / nana shitsj / nana
8 hachi hatsj
9 ku / kyuu koe / kyoe
10 juu joe
11 juu-ichi joe-itsj
12 juu-ni joe-ni
13 juu-san joe-san
14 juu-shi / juu-yon joe-shi / joe-yon
15 juu-go joe-goo
16 juu-roku juu-rok
17 juu-shichi / juu-nana juu-shitsj / juu-nana
18 juu-hachi juu-hatsj
19 juu-ku / juu-kyuu juu-ku / juu-kyoe
20 ni-juu ni-joe
21 ni-juu-ichi ni-joe-itsj
30 san-juu san-joe
40 yon-juu yon-joe
50 go-juu go-joe
60 roku-juu roku-joe
70 nana-juu nana-joe
80 hachi-juu hatsji-joe
90 ku-juu ku-joe
100 hyaku hya-koe
101 hyaku-ichi hya-koe-itsj
121 hyaku-ni-juu-ichi hya-koe-ni-joe-itsj
200 ni-hyaku ni-hya-koe
300 san-byaku san-bya-koe
400 yon-hyaku yon-hya-koe
500 go-hyaku go-hya-koe
600 rop-pyaku rop-pya-koe
700 nana-hyaku nana-hya-koe
800 hap-pyaku hap-pya-koe
900 ku-hyaku ku-hya-koe
1000 sen sen